top of page
Drodzy Uczniowie!
W tym dziale znajdziecie niektóre informacje na temat dostosowań dla uczniów z dysleksją - także egzaminu maturalnego.
 
"Późna diagnoza" dys...
Dys... a matura

Uczniowie którzy złożyli w szkole oryginał opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych na temat specyficznych trudnosci w uczeniu się, mają możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, w sposób wskazany w opinii.

 

Najczęściej dotyczy to wydłużania czasu na sprawdzianach i kartkówkach oraz tolerancyjnego oceniania prac pod względem graficznym i ortograficznym.

 

Opinie składamy w gabinecie pedagoga LO (327)

 

 

 

 

Na podstawie Rozdziału 2 paragraf 4, punkt 1 - 3

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, uczniom liceum może być wydana opinia dotyczaca dysleksji lub dyskalkulii.

 

Pierwszym krokiem jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosku do dyrektora szkoły o przebadanie ucznia.

Następnie wniosek opiniuje nauczyciel przedmiotu (polski/ matematyka) oraz Rada Pedagogiczna. 

Wniosek zatwierdzony przez dyrektora szkoły przekazywany jest do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 10, gdzie odbywa się badanie pod kątem wystepowania w/w specyficznych trudnosci w uczeniu się.

Wnioski składamy w gabinecie pedagoga LO (327)

 

 

 

Maturzyści posiadający opinię Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych na temat specyficznych trudności w uczeniu się i ich rodzice zastanawiają się, jak będzie wyglądał egzamin maturalny.

Przypominam, że dysleksja i dyskalkulia nie są podstawą wydłużenia czasu na egzaminie maturalnym - to duża zmiana w porównaniu z egzaminem po gimnazjum!

W linku znajduje się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2017/2018 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ze wszystkimi uczniami którzy złożyli w szkole:

 

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

 

  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

 

oraz tymi, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają objęcia szczególną pomocą, spotkam się w celu omówienia procedur maturalnych.

 

bottom of page