top of page

Pomoc materialna

Jednym z moich zadań jako pedagoga jest organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, których rodziny znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji finansowej.

Zapraszam do zapoznania się z formami pomocy udzielanej uczniom naszej szkoły oraz kontaktu ze mną lub wychowawcami klas w tej sprawie. 


 

 Stypendium szkolne 2021/2022

Uczniowie

mieszkający poza Warszawą

pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie m. st Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

bezrobocie,

niepełnosprawność,

ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

alkoholizm lub narkomania,

a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.Ważna zmiana!

Od tego roku szkolnego sprawy pomocy materialnej obsługują Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Zasiłek szkolny 2021/2022

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Ważna zmiana!

Od tego roku szkolnego sprawy pomocy materialnej obsługują Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Uczniowie

mieszkający poza Warszawą

pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

Wyprawka szkolna 2021/2022

Dofinansowanie podręczników  dotyczy

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymienionych w Rozporządzeniu z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, tj.:

  • słabowidzącym,

  • niesłyszącym,

  • słabosłyszącym,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

Wnioski o wyprawkę na dany rok szkolny należy złożyć w szkole do 11 września.  

Posiłek dla ucznia 2021/2022

Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych.

Stypendium może zostać przyznane w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach środków OPS dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.


  

bottom of page